Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit document wordt het privacybeleid voor Cambioregels.nl uiteen gezet.

Contact:

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Cambioregels.nl verwerkt uw persoonsgegevens enkel in het geval u deze zelf aan ons verstrekt. Met persoonsgegevens doelen wij op gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaand contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
  Cambioregels.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  U te e-mailen of op een andere voorkeurswijze te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  Cambioregels.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Cambioregels.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussenbeide komt.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Cambioregels.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Gewone persoonsgegevens

  Personalia: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw personalia voor een duur van maximaal drie maanden, zodat we met u in contact kunnen treden naar aanleiding van het verstrekken van uw gegevens.

  Contactgegevens: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw contactgegevens voor een duur van maximaal drie maanden, zodat we met u in contact kunnen treden naar aanleiding van het verstrekken van uw gegevens.

  Bijzondere persoonsgegevens
  Deze gegevens bewaren wij niet.

  Strafrechtelijke persoonsgegevens
  Deze gegevens bewaren wij niet.

  We delen uw persoonsgegevens enkel met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Persoonsgegevens die u actief met ons deelt in ons contactformulier worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

  Cookies die wij gebruiken
  Cambioregels.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cambioregels.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden soms ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u middels een balk onderaan uw browser geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Heeft u wel toestemming verleend, maar wilt u deze intrekken? Dan kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting deze website van Veilig Internetten.

  De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:

  In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;

  In Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en

  In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

  Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, zou het kunnen voorkomen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

  U kunt reeds op de computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:

  In Internet Explorer (versie 10) kunt u de cookie-bestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  In Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en

  In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cambioregels.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het bovenstaande contactformulier.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Cambioregels.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Cambioregels.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier bovenaan deze pagina. Cambioregels.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Beveiligingssoftware die ons CMS beveiligt tegen aanvallen en invallen.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

  Cambioregels.nl behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Cambioregels.nl adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

  Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 4 maart 2021.